Doanh nghiệp

Các  tranh chấp trong kinh doanh chủ yếu là những tranh chấp phát sinh giữa  các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) với nhau. Ngoài  thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp trong kinh doanh, trong  những trường hợp nhất định, các cá nhân, tổ chức khác (không phải là  thương nhân) cũng có thể là chủ thể của tranh chấp trong kinh doanh,  như: Tranh chấp giữa công ty và thành viên của công ty; giữa các thành  viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải  thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của  công ty, hay tranh chấp về giao dịch giữa một bên không nhằm mục đích  sinh lợi với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong trường  hợp bên không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật Thương mại.