Đầu tư

Luật đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài với đối tượng áp dụng là nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.